Privacy Verklaring

Mary Kerkvliet Financiële Administratie, verder te noemen als MKFA, zal alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien u die gegevens aan haar verstrekt teneinde van haar diensten gebruik te maken, danwel indien u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MKFA verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

MKFA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres
 • Kopie ID-bewijs
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangifte
 • IBAN / Bankrekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheid (in kader van verwerken persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting)

Waarom MKFA gegevens nodig heeft

MKFA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MKFA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening.

Hoe lang MKFA gegevens bewaart

MKFA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen met anderen

MKFA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van  MKFA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MKFA  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contact formulier. MKFA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

MKFA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MKFA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MKFA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

MKFA is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53882415
Telefoon: 06-18741897
Via de Website